«

»

aug 17

Uggs grade

Ifølge uttalelser på sentralt hold, samt i media later det til at plebsen og store deler av den øvrige norske befolkningen virkelig har den oppfatning at disse milliardene er rederinæringens gjeld til staten. Faktum er jo at dette ikke er en gjeld, men penger myndighetene i sin tid avtalte at selskapene kunne anvende som sine egne (som egenkapital ved investeringer). Den nu 11 år gamle avtalen (jf. Ot.prp. Nr. 11, 1996-97 – og stortingsvedtaket fra 1996) ble etablert av den daværende AP-bestyrelsen for at gi rederinæringen anledning til disponere et ubeskattet overskudd som sin egen kapital, for  dette i skiber og nye aktiviter, i stedet for at betale beløpet i skatt. Dersom rederiet ikke reinvesterte, men derimot valgte at ta penger ut av rederiet, måtte skatten gjøres opp.

Og i skrivende stund lyder det unisont fra SV-ere og andre plebeiere; “Korsfest, korsfest, ta rederne, ta rederne”. Men dette er etter manges mening helt Krekar, da det hele bunner i fru Halvorsens ustyrlige misunnelse og dertil totale mangel på forståelse av virkeligheten. Og som jeg i min beskjedne spalte har hevdet mer enn én gang, det er jo for svarte effen ikke rederne denne saken til syvende og sist går ut over. Det er jo ikke dem som personer avtale-bruddet rammer dersom kravet blir opprettholdt, men derimot norsk-registrert shipping-næring/rederidrift – og derved nok en gang våre norske sjøfolk som atter seiler i medvind, samt andre rederiansatte – og dertil norske skipsverft og utstyrsleverandører.

Det har fra enkelte, ikke maritime interesser, i forbindelse med fru Halvorsens avtalebrudd med tilbakevirkende kraft, blitt hevdet at dette kan være i strid med den norske Grunnlovens bestemmelser, (hvilken paragraf erindres ikke) og at hun i henhold til bestemmelser i samme lov kan være hjemfallen til straff for dette (fy flate for en besnærende tanke). Uansett fra hvilken siden man betrakter denne forunderlige kursendring, må man regne med en del skjærmysler i denne saken fremover, så – we shall see what we shall see. Dog, som en liten digresjon forundres jeg en smule over at kommentarer fra SV-representanter, både fra Finnmarken og Rogaland, indikerer at disse ennu ikke har oppfattet at refusjonshyrer og nettohyrer ikke er “same same“.