«

»

aug 12

Ugg wedge sandals

Dessverre er det mangel på ressurser til sykehjemmene. Det er ikke bare snakk om penger, men enda mer om faglært arbeidskraft. Sykehjem-mene konkurrerer faktisk om arbeidskraften, og sykehjem som kan tilby de beste forholdene for arbeidstakerne, vil selvsagt vinne. Ugg wedge sandals Underbemanning er et stort problem som lett kan føre til at vikartjenester på kveld-, natt- og helgevakter blir besatt med ufaglærte. Hvis håndverkere, feiere, fiskere med flere skal fungere som pleiere, vil det lett bli misnøye blant pasienter og pårørende, og trivselen på sykehjemmet blir redusert. I slike tilfelle befinner sykehjemmet seg i en ond sirkel. Når trivselen synker, melder færre seg til ledige stillinger.

Etter hvert har vi fått flere brukergrupper når det gjelder pleie og omsorg. Stadig flere yngre har behov for disse tjenester. I kommuner med svak driftsøkonomi kan en da se seg nødt til å blande sammen eldre, utviklingshemmete, rusmisbrukere, psykiatriske pasienter med flere. Denne sammenblanding av brukergrupper vil lett føre til utrygghet og mistrivsel blant pasientene og vanskeligere arbeidsforhold for de ansatte.
Svært mange er opptatt av forholdene ved våre sykehjem, Ugg wedge sandals om det er nok sykehjemsplasser og kvaliteten på den pleien en kan regne med. Pleie og omsorg er en hovedsak for Pensjonistpartiet, og en tenker da på alle brukergrupper av disse tjenester.

I prinsipp- og handlingsprogrammet pkt. 5.1 står det blant annet: «Pensjonistpartiet vil arbeide aktivt for å øke antallet sykehjemsplasser, innføre rett til sykehjemsplass i sitt nærmiljø og forbedre beboernes totale omsorgstilbud.» Ugg wedge sandals En vil også bidra til å bedre kvaliteten på tilbudene. Vi har her foran oss et område med store uløste oppgaver. Pensjonistpartiet ønsker å ta fatt på disse oppgavene. Forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har nå startet opp igjen. Mange snakker varmt om at frihandel kan løfte folk ut av fattigdom. Hva som får tilhengerne av frihandel til å tro at en ytterligere liberalisering av verdenshandelen løser det alvorlige fattigdomsproblemet, er et mysterium. Økt frihandel, som kutt i toll, kommer sjelden verdens fattige til gode, snarere tvert imot. Det er de rike som tjener på økt frihandel.