«

»

sep 20

Ugg e emu differenze

Det foreligger nå en rapport fra prosjektet «Siken i Storsjøen som næring», som er ført i pennen av fiskekonsulent Ole Nashoug og bestilt av Storsjøen Fiskeforening i Rendalen. Den er laget blant annet på bakgrunn av prøvefiske både i Storsjøens søndre og nordre del, og i Åkrestrømmen med påfølgende analyse av sikfangstene.Rapporten sier litt om potensial for siken i Storsjøen med henblikk på volum og foredling, men ikke minst en del om sikens kvalitet i Storsjøen.  Vi hadde selvsagt håpet å kunne presentere en mer positiv rapport når det gjelder sikens kvalitet i Storsjøen per dags dato, men dette er funnene som er gjort, sier prosjektleder Arne Løkås.

Ole Nashoug sier at prøvefisket som i hovedsak er utført med flytegarn, pluss 51 sik tatt med langhåv i Åkrestrømmen, har gitt et veldig representativt bilde av sikbestanden i Storsjøen. I mer enn 50 prosent av siken vi undersøkte fant vi parasitten gjeddemark, sier Ole Nashoug. Av de vel 50 prosentene som inneholdt gjeddemark, var det om lag ti prosent hvor konsentrasjonen av gjeddemark per individ var svært høy. Selv om parasitten ikke er farlig for mennesker, er den lite appetittelig, og utelukker infisert sik fra Storsjøen som foredlings- og salgsvare på markedet.Slik som sikbestanden er i Storsjøen akkurat nå, så mener fiskekonsulent Nashoug at storørreten i aller høyeste grad er truet.

Den fiskespisende ørreten, det vi kaller storørret som kan bli ti kilo eller mer, har små og ung sik som sitt viktigste beite, forklarer Nashoug. Han forklarer videre at i den sikbestand man nå finner i Storsjøen, så er små og ung sik nærmest fraværende. Under prøvefiske ble det tatt 20 år gammel sik, og veksten stagnerer rundt 33-35 centimeter. Da blir siken kjønnsmoden og alt næringsopptak går til å produsere rogn og mjølke, ikke til vekst, forklarer Nashoug. Siktettheten er stor, men det er større andel eldre sik som ikke er hovedføde for ørret.
Ole Nashoug mener at det er flere sikformer i Storsjøen, og at en tyngre biologisk undersøkelse bør gjennomføres.